کتاب  “نگاهت کودتا می کند درمن”  (ونوشه انـدرخور)  توسط انتشارات بوتیمار- که در این چند سال کتاب های زیادی از شاعران به نام در زمینه ی شعر معاصر روانه ی بازار کرده است-  منتشر شده است. این اثر در 100 صفحه و یک دفتر می باشد که مجموعه ای از اشعار عاشقانه ی معاصر است. در این مجموعه که متشکل از 93 شعر کوتاه و بلند است ، شاعر به شیوه ای رئال و ساده  و به دور از پرداخت های ثقیل به بیان عشق و جدایی بر آمده و با اینکه در چند جا ، فضای شعر ما را به حال و هوای سنگین کافه می برد اما دوست داشتن در این مجموعه جایگاهی محترم و به دور از ابتذال داشته و در بیشتر  اشعار می توان به خوبی تاثیر جنسیتِ مولف را به عنوان یک زن  در بیان واژه های دلتنگی که به شیوه ای زنانه صورت گرفته است حس کرد:

دلم تنگ می شود گاهی
برای دوست داشتنت…
برای دست هایت
که بوی سیب می داد
و وقتی لمس میکرد لب هایم را
حس می کردم
حــوا ترین زن زمینم…

در نگاهی کلی کتاب  ” نگاهت کودتا میکند در من” مجموعه ای است از شعر های روان و به دور از تکلف های شاعرانه ، که مولف با این شیوه درک فضای عاشقانه ی اشعار را برای مخاطبین از هر قشری آسان کرده است.