پدران و مادران و آمـوزگاران باید دسـت به دست هم بدهند و با یکدیگر همکاری کنند. هر دو طرف باید تفاوت میان واژه‌هایی را بـدانند که باعث تضـعیف یا تقویت روحیه می‌شود، واژه‌هایی که سبب برخـورد یا همکاری میـ‎شود، واژه‌هـایی که حـضور ذهـن کـودک را مـختل می‏کند و اندیشیدن را برای او ناممکن می‏سازد، و واژه‌هایی که علاقه طبیعی او را به یادگیری بالا می‌برد. در این کـتاب سـعی شده است محـیطی احـساسی ایـجاد شـود که برای کودکان امن باشد تا آغوش خود را به روی مسائل تازه و ناآشنا باز کنند. نـشان داده‌ایم که کودکان چگونه میتوانند مسئولیت بپذیرند و خویـشتن‌داری را تـمرین کنند. روشـهای متعددی پیشنهاد شده است که کودکان را تشویق می‎کند تا بدانند کیستند و چه کسی می‌توانند باشند. ما صـمیمانه امــیدواریم ایــده‌های ایـن کتاب به شـما در الـهام بـخشیدن و قـدرت دادن بـه فرزندان‌تان یاری رساند.