کتاب الفبای فلسفه که در شمار کتاب های پرفروش قرار داشته است، خواننده را با ظرافت و قدم به قدم با وادی فلسفه آشنا می کند. نایجل واربرتون در هر فصل به یکی از حوزه های مهم فلسفه می پردازد و آرا و مضمامین اساسی در آن حوزه را شرح و بررسی می کند:

فلسفه چیست؟

آیا می توانید وجود خداوند را به اثبات برسانید؟

چگونه در گستره اخلاق درست را از نادرست تشخیص می دهیم؟

آیا گاهی باید از قانون سر پیچی کرد؟

آیا جهان واقعا به همان صورتی است که تصور می کنید؟

آیا می دانید که راه و رسم علم چیست؟

آیا ذهن شما جدا از بدن شماست؟

آیا می توانید هنر را تعریف کنید؟