داستان دره ها و قله ها درباره ی جوانی است که زندگی غمگینی دارد تا اینکه در اثر ملاقات با پیرمردی دانا به دیدگاه جدیدی در زندگی می رسد و زندگی اش متحول می شود . او در این ملاقات می آموزد که لحظه های خوب و بد ، قسمتی از زندگی همه ماست . کلید زندگی بهتر ، درک صحیح تر از این لحظه های خوب و بد است . در این کتاب می آموزید که چگونه در زندگی با مدیریت بهتر ، لحظه های خوب بیشتری و لحظه های بد کمتری داشته باشید .