ذهن شما همان آينده اي را مي سازد كه به سمت آن در حركتيد. بسياري از دانشمندان و بزرگان تاريخ اين گفته را تاييد كرده اند. برايان تريسي در اين كتاب پتانسيل هاي ذهن را مورد بررسي قرار داده و نحوه ي استفاده ي صحيح از آن را آموزش مي دهد. افكاري كه در ذهن شما مي گذرند، آگاهانه يا ناآگاهانه، تعيين مي كنند كه شما خوش اقبال يا بداقبال هستيد. با تصفيه ي افكارتان به زندگي خود جرياني روشن ببخشيد.