آن میزان کنترلی که از زمان در زندگی خود دارید تعیین کننده اصلی میزان آرامش درونی ،هماهنگی و حال خوش ذهن و روان شماست .احساس نداشتن کنترل بر زمان عامل اصلی استرس،اضطراب و افسردگی است برايان تريسي، بر اساس تحقيقاتي كه انجام داده است به نتايجي رسيده كه آن را در اين كتاب با شما در ميان گذاشته است.