کتاب صوتی می توان فراموش کرد تصویری تکان دهنده از فاشیسم را به دست میدهد و خواننده به آرامی در جریان حوادث قرار میگیرد. نويسنده كتاب كه در 9 سالگی داوطلبانه به عضويت سازمان جوانان هيتلری در آمده و در پايان جنگ، نوجوانی سيزده ساله است، با زبانی ساده و بی تكلف از تجربه های تلخ و شيرين خود سخن مي گويد و بخشی از رويدادهای مهم و حساس آن دوران را آن چنان كه در ذهن كودكانه اش نقش بسته است بيان مي كند. آنچه بیش از هر چیز به جاذبه کتاب می افزاید، تقابل معصومیت و سبعیت است و این موضوع هنگامی به اوج میرسد که نویسنده با احساس پاک کودکانه خوی به خشونت بارترین جنایات نازیها مینگرد.