بسیاری از ما بیشتر عمرمان را در زندان افکار محدود کننده خود می گذرانیم. ما هرگز قدم از محدوده تنگ و تاریکی که توسط ذهن خود ساخته ایم بیرون نمی گذاریم و اسیر شخصیتی خود ساخته که از گذشته ها تأثیر می گیرد هستیم. شخصیتی که آن را به اشتباه “من” می نامیم.

در تو هم مانند تمام افراد بشر، بُـعدی از آگاهی وجود دارد که بسیار ژرفتر از افکار تو است. بُـعدی که خودِ واقعی تو است و می توان آن را حضور، آگاهی یا شعور مطلق نامید. بعضی از تعالیم باستانی آن را مسیحِ درون یا ذاتِ بودایی تو نامیده اند.

اگر این بُـعد را در خود پیدا کنی خود را و جهان را از رنجی که بر خود و دیگران وارد میکنی رهایی می بخشی، رنجی که محصولِ آن منِ کوچکی است که توسط ذهن تو ساخته شده است و تو تنها او را می شناسی و خود را او می دانی و اوست که زندگی تو را اداره می کند. تنها راه ورود عشق، شادی، خلاقیت و صلح و آرامش پایدار درونی به زندگی، دست یافتن به بُـعدِ آگاهی است.

ابن جملات و عبارت به سادگی هر چه تمام تر تمام ذهنیت اکهارت تول در تالیف کتاب نیروی حال را پیش روی ما قرار می دهد. کتابی که در قالب پرسش و پاسخ، آموزه‌هایی معنوی نشات گرفته از تجربیات شخصی تول و نیز سخنرانی های او در سمینارها، کلاس‌های مراقبه، نیز جلسات مشاوره‌ است.

تول در نیروی حال سعی دارد ابتدا توجه مخاطب را به آن‌چه به زعم وی به شکلی دروغین در درونش است، جلب کند. درونی که از آن با عنوان طبیعت ناآگاهی بشر و تبعات رفتاری آن یاد می کند و گستره ای از کمکش در رابطه‌ دو فرد تا جنگ بین گروه‌ها و ملت‌ها  را شامل می‌شود.

وی در این کتاب نشان می دهد که چگونه از آن‌چه که در تو دروغین و جعلی انسان ها قرار دارد یک خودسازی و مشکل‌ شخصی نیافرینی شکل گرفته است و با استفاده از این خوشناسی وی به سراغ موضوع دگرگونی ژرف آگاهی انسان می رود آن هم نه به عنوان امکانی دور در آینده، بلکه امکانی که درتمامی لحظات زیستی او در دسترسش است. خود او در این باره در کتابش می گوید» مهم نیست که کیستی و کجایی من نشانت می‌دهم که چگونه خود را از اسارت ذهن، رها کنی، به ساحت روش آگاهی وارد شوی و این روشی را در زندگی روزمره‌ی خود حفظ کنی.

نیروی حال که با صدای مسیحا برزگر و نیز با ترجمه وی در قالب کتابی صوتی از سوی نشر نوین کتاب گویا منتشر شده است اثری است که سعی دارد به مخاطبانش بگوید در هر موقعیت زیستی و جغرافیایی  بدون در نظر داشتن  آنچه در سر گذرانده اند و با ممکن است پیش رو داشته باشند می توانند صاحب حالی عمیق و بی همتا و جاودان شوند ومعنایی تازه برای زندگی خود تعریف کنند.

این کتاب اما تنها یک متن صرف نیست. نیروی حال را می توان کتابی کاربردی و عملیاتی نیز دانست. کتابی که به سادگی اسلوب ها و شیوه هایی برای تمرین و ساختن مفاهیم خود نیز پیش دست مخاطبانش می گذارد تا هر مخاطبی در هر موقعیتی بتواند از دریچه درون خود به لحظات حال شورانگیزی دست پیدا کند.