گاوی به نام مارجوریِ بسیار ناراحت بود. مرغ قدقدکنان پرسید.”مارج، چی شده؟ مارجوری گفت “احساس می‌کنم خاص نیستم. نه می‌توانم مانند گاوهای دیگر دوچرخه سواری کنم نه روی دستانم بایستم احساس می‌کنم خیلی معمولی‌ام.”…