كتاب ؛ شعرهای مثنوی بلند اندیشه فولادوند است. شعرهای این آلبوم در حوزه جنگ است…

نوحه‌ی آهنگران یادش بخیر
لشكر صاحب زمان یادش بخیر
بزم مین، كنسرت بمب و انفجار
لخته‌های بچه‌ها بر سیم و خار

حاج كاظم با كتان‌باف و رضا
بحث ناموس و رفیق و آشنا
مسجد اهواز، اشعار حبیب
نوحه‌های بانمک، صوت عجیب

در هویزه، ظهر عاشورا، دعا
بچه‌های خاک، مردان خدا
کو؟ کجا شد لشگر صاحب زمان
درک حس مرد، لحن الامان

بی‌محابا قصه بر خود ساختن
با خدا صد قافیه پرداختن
شاهدان کلت و مین و طنز و جان
همسرایی در حواشی اذان