کتاب صوتی هوشمندانه کار کنید ، سخت کار نکنید،اصول و روش های کار اثربخش و هدفمند را برای کسب موفقیت به شما آموزش می دهند . بخش های ۱ تا ۴ این کتاب ، ما را به عادات و مهارت هایی مجهز می کند تا بتوانیم با اطمینان و اعتماد به نفس به مطالبات خود بپردازیم در بخش ۵درباره ی تغییرات عمده ای سخن می گوید که رخ نموده و مشاغل و زندگی ما را شکل داده است و در اینده در محیط کار حاکم خواهند بود .پیشنهاد های این بخش از کتاب ،به شما اطمینان می دهد که سهم خود را از فرصت هایی که در آینده نهفته است به دست خواهید اورد.