مجموعه حاضر، دکلمه ی تعدادی از از اشعار فروغ فرخ زاد می باشد که توسط نیکی کریمی اجرا شده است.